Ana içeriğe atla

1- Kalite Güvence Sistemi nedir?

Üniversitenin veya programının iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan planlı ve sistemli işlemler

 

2 -Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Bir organizasyonun hedeflerine ulaşmak için uyguladığı planlı ve sistematik faaliyetlerdir.

 

3 -Toplam Kalite Yönetimi nedir?

Toplam Kalite Yönetimi (TKY); belirlenen amaç doğrultusunda veriler kullanarak, sistemin iç ve dış müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir yönetim anlayışıdır

 

4 -Kalite Politikası nedir?

Bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen, kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresidir.

 

5 -Kalite Komisyonunun görevleri nelerdir?

 1. Üniversitenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken faaliyetleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu faaliyetlerin performans kriterlerini belirlemek,
 2. Üniversitede kalite yönetim sistemini kurmak, takip etmek ve birim ve alt birimlerin akreditasyon çalışmalarına destek olmak,
 3. Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlamak,
 4. Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (PUKÖ) faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 5. Stratejik eylem, iç değerlendirme ve varsa dış değerlendirme sonuçlarını birlikte değerlendirerek durum analizi yapmak,
 6. Kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunun, kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak şekilde Üniversitenin web sayfasında yer almasını sağlamak, 6
 7. İç ve dış değerlendirme sonucunda gerekli görülen iyileştirici ve düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 8. Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek ve süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
 9. Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,
 10. Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemektir.

 

6- Kalite Koordinatörlüğünün görevleri nelerdir?

 1. Kalite güvence sisteminin oluşturulması için komisyon tarafından belirlenen süreçleri yürütmek, bu süreçte dış ilişkileri yönetmek ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak,
 2. Ulusal ve uluslararası alanda akreditasyon çalışmalarını izlemek ve kurum bünyesindeki akreditasyon girişimlerine rehberlik etmek,
 3. Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak ve Kalite Temsilcileri ile yapılan toplantıları koordine etmek,
 4. Kurumsal dış değerlendirme ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanan dış kalite değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde uygulanacak ilkeler ve kurallar ile takip edilecek göstergeler hakkında senatoyu bilgilendirmek,
 5. Kurum iç değerlendirme raporu başta olmak üzere komisyonun çalışmaları doğrultusunda hazırlanan diğer raporları ve kurumsal geri bildirim raporunda yer alan kalitenin iyileştirilmesine yönelik tavsiyeleri yönetim kuruluna sunmak,
 6. Kurumun hizmet kalitesini ve paydaş memnuniyetini ölçmek amacıyla anket faaliyetlerini yürütmek, kaliteyi geliştirmek için Kalite Komisyonu tarafından belirlenen anahtar performans göstergeleri ve hedefleri takip etmek amacıyla veri toplama ve analiz işlemlerini gerçekleştirmektir.
 7. Kurumun kalite çalışmalarını sistematik bir şekilde yürütmek üzere koordinatörlüğe bağlı çalışma grupları ve komisyonlar kurmak.

 

7 -Stratejik planlama nedir?

Stratejik Planlama: Bir yükseköğretim kurumunun, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini sürekli izleme sürecini,

8- Yükseköğretim Kalite Kurulu nedir ve görevleri nelerdir?

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun temel görevleri şunlardır; 

Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapmak, Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmek ve Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

 

9- Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) nedir?

Üniversitenin; eğitim öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporu ifade etmektedir.

10- Kurumsal Dış Değerlendirme nedir?

Kurumsal Dış Değerlendirme kurumun ürün üretmek ya da hizmet sunmak amacıyla oluşturduğu misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmada gösterdiği performansın daha önceden belirlenen ölçütlere göre kurum dışı bir gözle değerlendirilmesidir.

 

11- Akreditasyon nedir?

Akreditasyon Yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretimine yönelik değerlendirici kuruluşun kullandığı ölçütler dahilinde verilen bir yeterlilik belgesidir

 

12 -Kurumsal Dış Değerlendirme ile Akreditasyon arasındaki fark nedir?

Kurumsal Dış Değerlendirme kurumun ürün üretmek ya da hizmet sunmak amacıyla oluşturduğu misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmada gösterdiği performansın daha önceden belirlenen ölçütlere göre kurum dışı bir gözle değerlendirilmesidir. Yükseköğretim kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi iç değerlendirme sürecinden de yararlanmak suretiyle Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen bir değerlendirme takımı aracılığıyla değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu süreç, program değerlendirmesi ve akreditasyonundan farklı olarak kurumun genel değerlendirmesi üzerine odaklıdır. Ayrıca dış değerlendirme süreci kurum bütününü değerlendiren bir geri bildirim niteliği taşırken, akreditasyon Yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretimine yönelik değerlendirici kuruluşun kullandığı ölçütler dahilinde verilen bir yeterlilik belgesidir.

 

13 -Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) nedir?

Üniversite için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; üniversitede yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

 

14- Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi nedir?

Yükseköğretim Kalite Kurulunun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi ifade etmektedir.

 

15- Kalite Değerlendirmesi Tescil başvuruları nereye ve nasıl yapılır?

Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na yapılır. "Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönergenin 4üncü maddesinde yer alan her bir ilke ve ölçütün sağlandığını gösteren kanıtlar ile başvuru gerçekleştirilir

 

16- Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi kararlarına ilişkin itiraz edilebilir mi?

Kuruluş, tescilin askıya alınması, kaldırılması veya tescil kararına ilişkin olarak, kararın kuruluşa tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar en geç 60 gün içerisinde Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun görüşü alınarak Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından sonuçlandırılır ve ilgili kuruluşa bildirilir.